kiedy iść do logopedy z dzieckiem kraków

Każdy rodzic chce dla swojej pociechy jak najlepiej

kiedy iść do logopedy z dzieckiem kraków

Wspiera swoje dziecko na różnych płaszczyznach. Także w przypadku rozwoju mowy można wcześnie zauważyć nieprawidłowości oraz podjąć określone działania profilaktyczne i terapeutyczne.
Kiedy więc powinniśmy udać się na konsultację logopedyczną i co powinno wzbudzić nasz niepokój?
Niepokój w rozwoju mowy dziecka powinien pojawić się, gdy:

Po 2 miesiącu życia dziecka:

– nie wokalizuje pierwszych dźwięków (głównie samogłosek). Jest to tzw. etap głużenia, czyli dźwięków powoli zbliżonych do dźwięków języka.

Po 4 miesiącu życia dziecka:

– nie skupia wzroku na twarzy osoby dorosłej,
– nie odpowiada uśmiechem na uśmiech,
– nie wsłuchuje się w wypowiedzi dorosłych.

Po 5 miesiącu życia dziecka:

– nie gaworzy samonaśladowczo (nie powtarza własnych realizacji, nie wokalizuje prymarnych sylab: spółgłoska + samogłoska).

Po 8 miesiącu życia:

– nie rozumie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym,
– nie wykorzystuje w komunikacji gestu wskazywania palcem,
– nie utrzymuje z osobą dorosłą wspólnego pola uwagi.
– nie naśladuje, nie powtarza i nie potrafi samodzielnie wokalizować sylab.

Po 10 miesiącu życia:

– nie rozumie prostych słów, nawet tych o zabarwieniu emocjonalnym,
– nie rozumie przekazów mimicznych,
– nie rozpoznaje wyrażeń dźwiękonaśladowczych.

Po 12 miesiącu życia:

– nie rozumie prostych poleceń, nawet tych popartych gestem,
– nie rozumie prostych nazw osób, przedmiotów i czynności,
– nie wypowiada pierwszych słów (zbudowanych z sylab otwartych).

Po 18 miesiącu życia:

– nie identyfikuje i nie różnicuje słów oraz melodii śpiewanych mu piosenek,
– nie rozumie prostych zdań (poleceń i zakazów),
– nie buduje wypowiedzi jednowyrazowych,
– nie rozwija słownictwa.

Po 24 miesiącu życia:

– nie wykonuje prostych poleceń,
– nie rozumie komunikatów przekazywanych językowo,
– nie łączy dwóch elementów (rzeczownik + czasownik) w wypowiedzi,
– nie wymawia lub nieprawidłowo wymawia samogłoski i/lub spółgłoski: p, m, b t, d, n, l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź,
– nie różnicuje słuchowo wyrazów o podobnym brzmieniu, na przykład: pije – bije, kura – góra.

Po 30 miesiącu życia:

– nie buduje zdań 2-3 elementowych,
– nie rozwija fleksji,
– nie używa przyimków.

kiedy iść z dzieckiem do logopedy - logopeda kraków

W 4 roku życia (dziecko ma 3 lata 0 miesięcy – 3 lata 11 miesięcy)

– posługuje się językiem niezrozumiałym dla otoczenia,
– nie wzbogaca swojego słownictwa,
– nie rozwija zdolności narracyjnych (nie buduje zdań złożonych, rozwiniętych, nie dostrzega relacji przyczynowo – skutkowych),
– nie wybrało jeszcze dominującej ręki (proces kształtowania się lateralizacji nie zakończył się),
– mówi z poszumem nosowym,
– wymawia głoski [l], [t], [d], [n], [ś], [ź], [ć], [dź] i/lub inne międzyzębowo (podczas realizacji głoski, język wsuwa się między zęby)
– deformuje (zniekształca) jakąś głoskę,
– substytuuje (zamienia) głoski takie jak:
[l] na [j]
[l] na [ł]
[b] na [p]
[f] na [h] / [p] / [b]
[w] na [f]
[d] na [t]
[k] na [t]
[g] na [d]
[g] na [k]
[ź] na [ś]
[dź] na [ć]

W 5 roku życia (dziecko ma 4 lata 0 miesięcy – 4 lata 11 miesięcy)

– ma ubogie słownictwo, buduje wyłącznie proste zdania, nie rozwija narracji,
– nie nazywa prostych związków przyczynowo – skutkowych, relacji czasowych oraz przestrzennych (dziecko nie posługuje się wyrażeniami przyimkowymi),
– nie używa przymiotników i przysłówków w wypowiedziach,
– nie zadaje pytań (pytania typu dlaczego, czemu, po co są podstawą do budowania wiedzy
o otaczającym świecie, o relacjach społecznych i emocjonalnych),
– nie wypowiada i / lub wymawia głoski szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz] międzyzębowo (podczas ich realizacji, język wsuwa się między zęby),
– substytuuje (zamienia głoski) takie jak:

[z] na [s]
[dz] na [c]
szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz] na głoski szeregu ciszącego [ś], [ź], [ć], [dź]
szeregu szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż] na głoski szeregu ciszącego [ś], [ź], [ć], [dź]
[r] na [j] – zamiana głoski [r] na [l] jest jeszcze normą

W 6 roku życia (dziecko ma 5 lat 0 miesięcy – 5 lat 11 miesięcy)

– posługuje się ubogim słownictwem, buduje tylko proste zdania, nie rozwija narracji,
– wykazuje trudności z fleksją (prawidłową odmianą wyrazów) oraz z budowaniem zdań poprawnych pod względem gramatycznym,
– nie wypowiada i/lub wymawia głoski szeregu szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż] międzyzębowo,
– deformuje (zniekształca) jakąś głoskę,
– substytuuje (zamienia) głoski takie jak:
[rz] na [sz]
[dż] na [cz]
szeregu szumiącego [sz], [ż], [cz], [dż] na głoski szeregu ciszącego [ś], [ź], [ć], [dź] lub na głoski szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz]
[r] na [l]
[r] na [j]

Jeżeli masz wątpliwości odnośnie do poszczególnych etapów w rozwoju mowy Twojego dziecka, to skonsultuj się z logopedą. Im szybsze podjęcie interwencji logopedycznej, tym łatwiejsza i krótsza droga do budowania prawidłowego systemu językowego u dziecka.

 

Bibliografia:

Cieszyńska J., Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka, od noworodka do 6. roku życia, Kraków 2007.
Czaplewska E., Milewski S., Diagnoza logopedyczna, Podręcznik akademicki, Sopot 2012.
Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Warszawa 1988.
Rocławski B., Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1998.
Zarębina M., Kształtowanie się systemu językowego dziecka, Wrocław 1965.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *